PAST PRESIDENTS
·         Dr. Raj Chanderraj

·         Mr. Himanshu Shroff

·         Dr. R. D. Prabhu

·         Mr. Sunder Punjabi

·         Mr. Hira Daulat

·         Mr. John George

·         Dr. Nuthan Parikh

·         Mr. Bharat Patel

·         Mr. Hitesh Chokshi

·         Dr. Jaldeep Daulat

·         Dr. Shailesh Patel

·         Dr. Himansu Shah

·         Mr. Jayesh Mehtha

·         Mr. Yatin Daulat

·         Mrs. Supriya Mirchandani

 

 

LIFE MEMBERS OF FRIENDS OF INDIA
·        Dr. Raj Chanderraj

·        Dr. Cyriac Chemplavil

·        Dr. Ranjit Jain

·        Dr. Kusum Desai

·        Dr. R. D. Prabhu

·        Dr. V.A.Ram

·        Dr. Anil Batra